Održana redovna godišnja Skupština kluba

Utorak, 24.12.2019.
Pregledano 2953 puta
Foto galerija
Foto galerija
Održana redovna godišnja Skupština kluba
Klub je u skladu sa zakonskim obavezama 23.12.2019. godine održao redovnu godišnju Skupštinu na kojoj je jednoglasno usvojeno Izvješæe o radu za 2019., Plan rada i Financijski plan  za 2020. i donesena Odluka kojom se ovlašæuje Izvršni odbor da poduzme sve potrebne zakonske radnje u cilju priprema kluba za preoblikovanje u ŠDD. Kao gosti na Skupštini su bili nazoèni Neven Karas, predsjednik Gradskog vijeæa i predsjednik RK Gorica, Goran Kovaèiæ, predsjednik Zajednice sportskih udruga Velike Gorice i Dražen Vujnoviæ, predsjednik NK Kurilovec.

U izvješæu o radu i financijskom izvješæu za 2019. godinu, predsjednik kluba Nenad Èrnko istaknuo je kako je iza Gorice godina u kojoj su postignuti izuzetni rezultati seniora u Prvoj HNL i Hrvatskom kupu što je Klub i grad Veliku Goricu dovelo na naslovnice športskih i inih medija u Hrvatskoj, èime je potvrðeno da Velika Gorica zauzima znaèajno mjesto na nogometnoj karti Hrvatske. Stanje na tablici nakon završene polusezone daje svima nadu i optimizam da æe se s dobrim rezultatima nastaviti te da postoje realne šanse da se na Gradskom stadionu u slijedeæoj godini igraju i europske utakmice. Sva postignuæa i dobri rezultati u 2019. godinu ujedno su bili temelj na kojima je izraðen Plan rada i Financijski plan za 2020. godinu. Ocjena je kako su igraèi najveæa vrijednost Kluba, njihova vrijednost je velika i na transferima igraèa temeljilo se poslovanje i najveæi dio prihoda u 2019. a takav je plan i za 2020. Klub je jednostavno prisiljen prodavati igraèe kako bi ostvario planirane prihode kojima æe osigurati stabilno poslovanje jer su financijska sredstva od ostalih prihoda višestruko manja u odnosu na ovu stavku. Klub u 2019. nije suoèavao sa nikakvim rizicima u financijskom poslovanju a naglasak je i u 2020. stavljen na financijsku stabilnost. Financijski plan za prvih 11 mjeseci 2019. godine bio je planiran oko 26 mil. Kn a kada bude zakljuèno poslovanje u prosincu vidljivo æe biti konaèno stanje. Za 2020. planirano je da proraèun bude oko 25 % veæi a realni temelj za ovo poveæanje jesu transferi igraèa koji imaju veliku tržišnu vrijednost. Plan za 2020. napravljen je na održivim temeljima vlastitih prihoda koji èine veæi dio klupskog proraèuna a ujedno dovodi i do smanjenja udjela sredstava gradskog proraèuna u ukupnom proraèunu na oko 10-12 % udjela, što je i konaèna želja Kluba. Cilj kluba je pozicioniranje u veliku hrvatsku èetvorku koja ima višestruko veæi proraèun od Gorice što æe biti izuzetno teško dostiæi a paralelno se nositi s njima i u postizanju vrhunskih rezultata. Gorica je i znaèajan gospodarski subjekt jer æe u 2019. godini u državni i gradski proraèun biti uplaæena sredstva u iznosu oko 6 mil. kn što znaèi da klub dvostruko više sredstava uplaæuje nego što dobije kroz gradski proraèun. Klub trenutno zapošljava 82 osobe kroz razlièite ugovore za koje plaæa zakonske obaveze prema državi i lokalnoj samoupravi, oko 65-70 % od tih osoba je sa podruèja Velike Gorice i po tome je jedan od veæih gospodarskih subjekata. Pored toga, kroz razlièite klupske aktivnosti koriste se usluge lokalnih tvrtki te je više od 1.000,000,00 kn isplaæeno lokalnim gospodarskim subjektima za usluge koje klub koristi. Klub konstantno želi biti socijalan, sudjeluje u nizu aktivnosti u kojima pomaže mnogima kojima je pomoæ potrebna pa je na taj naèin u 2019. donirano preko 100,000.00 kn. Suradnja s NK Kurilovec je dostigla visoku razinu i s time æe se nastaviti i dalje. Velika zahvala upuæena je Gradu za svu potporu Klubu i ulaganjima u stadionsku infrastrukturu u protekloj ali i proteklim godinama jer ovakvi rezultati ne bi zasigurno bili ostvareni da nije bilo sinergije izmeðu svih struktura u Klubu i Gradu. Infrastruktura - U 2019. godini nastavljeni su radovi na stadionskoj infrastrukturi zahvaljujuæi prije svega ulaganjima grada Velike Gorice a osim toga i Klub ulaže znaèajna sredstva iz vlastitih prihoda za ovu namjenu. Ulaganja se nastavljaju i u 2020. godini te vjerujemo da æe Gradski stadion zasigurno biti na ponos svima u Velikoj Gorici ali æe doprinijeti i znatnom poboljšanju komfora za gledatelje. S ponosom je istaknuta i èinjenica da je na Gradskom stadionu u srpnju napravljena i VAR prostorija, kao prva u Hrvatskoj i da su provedena inicijalna i mnoga službena testiranja za službenu primjenu VAR tehnologije od proljetne sezone 2020. Nogometna škola - U klubu su na dan 10.12.2019. registrirana 522 igraèa a ovom broju treba pridodati još 30 djevojaka koje su u sustavu natjecanja što èini ukupan broj od 552 igraèa mladeži u klubu. Klub u natjecanju ima 22 selekcije mlaðih uzrasnih kategorija koje su tijekom pripremnog perioda i jesenske polusezone odigrale 582 utakmice u prvenstvu i kupu a kada se tome pridodaju prijateljske utakmice i turniri ta brojka iznosi oko 800 utakmica što su impozantne brojke za jedan klub. Sa mlaðim uzrastima u nogometnoj školi radi ukupno 17 trenera i asistenata, postojeæa struktura i broj trenera zadovoljavaju klupske potrebe i sve obaveze vezane uz struèni rad iz Pravilnika o licenciranju klubova.  Ženska ekipa - Najveæa promjena u 2019. u odnosu na protekle godine je formiranje ženske nogometne ekipe koju HNK Gorica ima prvi puta u svojoj povijesti. U klubu djeluje ekipa kadetkinja koja je ukljuèena u sustav natjecanja i koja broji preko 30 djevojaka dok još oko 20 djevojaka redovito provodi trenažne aktivnosti i igra prijateljske utakmice i turnire. U vrlo kratkom roku napravljeno je izuzetno puno a nakon završene polusezone s ponosom se može reæi da je ovo jedna dobra prièa koju i nadalje treba graditi. Pokretanje postupka preoblikovanja kluba u ŠDD - Tijekom protekle dvije godine na Skupštini se raspravljalo o pitanju preoblikovanja kluba u ŠDD i zakljuèeno je kako je ovo pitanje od strateškog interesa za Klub, prije svega zbog èinjenica kako se Klub ne može dugoroèno oslanjati na gradski proraèun i pojedinaène moguæe transfere igraèa. Isto tako je zakljuèeno da ukoliko se Klub želi ukljuèiti u trku sa najboljima, potrebno je krenuti u postupak preoblikovanja kako bi dodatno ojaèao u financijskom, sportskom i svakom drugom smislu. U skladu s navedenim, Izvršni odbor je na sastanku održanom 13.09.2019. godine donio odluku da se pokrene postupak preoblikovanja kluba u ŠDD kada se za to steknu uvjeti a sam postupak provoditi æe nadležne institucije na temelju postojeæih zakona i propisa i njihova procjena vrijednosti kluba biti konaèna. Ovakav je prijedlog Izvršni odbor uputio na usvajanje i Skupštini koja ga je jednoglasno prihvatila a pored toga Skupština je jednoglasno donijela i Odluku kojom se Izvršni odbor ovlašæuje da poduzme sve potrebne zakonske radnje u cilju priprema kluba i pokretanja postupka  za preoblikovanje u ŠDD.  


Zakljuèno - Rezultati u 2019. godini ocijenjeni su uspješnima jer su vidljivi na temelju niza dobrih pokazatelja u radu Kluba. I u 2020. godinu ulazi se s novim izazovima i ambicijama za koje svi vjerujemo da ih je moguæe ostvariti jer je optimizam temeljen na dosadašnjim rezultatima, kontinuitetu u upravljanju i stabilnom financijskom poslovanju, dobroj organizaciji i uspješnim rezultatima seniorske momèadi.